அட்ரினல் சுரப்பி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

அட்ரினல் சுரப்பி

 • ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்தின் மேற்புறத்திலும் அட்ரினல் சுரப்பிகள் அமைந்துள்ளன. 
 • இவை சிறுநீரக மேற்சுரப்பிகள் (suprarenal glands) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.
 • இதன் வெளிப்புறப்பகுதி அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் என்றும் உட்புறப்பகுதி அட்ரினல் மெடுல்லா என்றும் அழைக்கப்படும். 

அட்ரினல் கார்டெக்ஸ்

 • அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் மூவகையான செல் அடுக்குகளால் அவை சோனா குளாமருலோசா, சோனா ஃபாஸிகுலேட்டா மற்றும் சோனா ரெடிகுலாரிஸ்.
 • அட்ரினல் கார்டெக்ஸில் சுரக்கும் ஹார்மோன்கள் கார்ட்டிகோஸ்டீராய்டுகள் ஆகும். அவை
 • குளுக்கோகார்ட்டிகாய்டுகள்
 • மினரலோக்கார்டிகாய்டுகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அட்ரினல் மெடுல்லா

 • அட்ரினல் மெடுல்லா குரோமாஃபின் செல்களாலனது. இப்பகுதி பரிவு மற்றும் எதிர்ப்பரிவு நரம்புகள் நிறைந்து காணப்படுகிறது.

அட்ரினல் மெடுல்லா சுரக்கும் ஹார்மோன்கள்

 • இரண்டு ஹார்மோன்கள் அட்ரினல் மெடுல்லாவால் சுரக்கப்படுகின்றன. அவை
  • எபிநெஃப்ரின் (அட்ரினலின்)
  • நார் எபிநெஃப்ரின் (நார் அட்ரினலின் இவ்விரண்டு ஹார்மோன்களும் பொதுவாக ஹார்மோன்கள்”
 • “அவசர கால என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதனால் இவை மனஅழுத்தம் உற்பத்தியாகின்றன. 
error: Content is protected !!
Open chat
Hello Exam Machine Team. I Would Like To Join TNPSC Group 2 Mains Test Batch.