கண்டம் விட்டுக் கண்டம் பாயும் ஏவுகணை மற்றும் சீர்வேக ஏவுகணை வேறுபடுத்துக.

 

(பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை) கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை குரூஸ் ஏவுகண – சீர்வேக ஏவுகணை
இது உந்துவிசை எறிபாதையில் ஒன்று (அ) அதற்கு மேற்பட்ட போர்கப்பலில் இருந்து முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட இலக்கை அடைகிறது.  இது ஒரு வழிகாட்டு ஏவுகணை, வளிமண்டலத்தில் அதன் விமான பாதையில் நிலையான வேகத்தில் பறக்கிறது
இலக்கு முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்டது. பெரிய இலக்குகளுக்கு பொருத்தமானது. இலக்கு மாறக்கூடியது. மேலும் சிறிய மாறக்கூடிய இலக்குகளுக்கு பொருத்தமானது.
ராக்கெட் எஞ்சின் போன்றது ஜெட் எஞ்சின் போன்றது
மிக நீண்ட தூரத்தை கொண்டிருக்கலாம். (300 கி.மீ. முதல் 12,000 கி.மீ. வரை) அதன் தொடக்க எறிபாதைக்கு பிறகு எரிபொருள்

தேவை இல்லை.

தொலைவு எல்லை சிறியது (5௦௦ கி.மீ.க்கு கீழே) தொடர்ந்து இருக்க வேண்டுமெனில் இலக்கில் அதிக அளவிலான துல்லியத் தன்மை வேண்டும்.
அதிக ஏற்புச்சுமை சுமக்கும் திறன் கொண்டது. வரையறுக்கப்பட்ட ஏற்புச்சுமை திறன் கொண்டது.
அணு ஆயுதங்கள் எடுத்துச்செல்ல முதன்மையாக உருவாக்கப்பட்டது. வழக்கமான போர்க் கப்பல்கள் எடுத்துச் செல்ல உருவாக்கப்பட்டது.
விமானத்தில் குறுகிய காலத்தில் ஒப்பிட்டளவில் மட்டுமே வழிநடத்தப்படுகிறது. மீதமுள்ள பாதை புவியிர்ப்பால் நிரவகிக்கப்படுகிறது. சுய வழி செலுத்துதல்.
அதிக உயரம், கண்காணிக்க எளிதானது. மிகக் குறைந்த உயரத்தில் பறக்கக் கூடியது, இதை கண்காணிப்பது கடினம்.
எ.கா. பிருத்வி, அக்னி, தனுஷ் ஏவுகணைகள் எ.கா. பிரமோஸ் ஏவுகணைகள்
error: Content is protected !!
Open chat
Hello Exam Machine Team. I Would Like To Join TNPSC Group 2 Mains Test Batch.