லேசர் என்றால் என்ன? அதன் பயன்கள் சிலவற்றை குறிப்பிடுக.

லேசர்

 • லேசர் என்பது (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) என்ற ஆங்கிலச் சொற்றொடரின் சுருக்கமாகும்.
 • சாதாரண ஒளிமூலம் வெளிவிடும் ஒளி ஓரியல்பற்றது, ஏனெனில் வெவ்வேறு அணுக்கள் வெவ்வேறு கட்டங்களில் ஒளியை உமிழும்.
 • குறுக்கீட்டு விளைவிற்கு ஓரியல் மூலங்கள் மிக அவசியம். இரண்டு தனிப்பட்ட மூலங்கள் ஓரியல் மூலங்களாகச் செயல்படாது.
 • சோதனைகளுக்கு ஒரு ஒளி மூலத்திலிருந்து இரண்டு ஒரியல் மூலங்களைப் பெறலாம்.
 • சமீபகாலமாக முழுமையான ஓரியல் பண்பினைக் கொண்ட மூலங்கள் உண்டாக்கப்பட்டன. இவையே லேசர் எனப்படும்.

லேசரின் சிறப்பியல்புகள்

 • லேசர் கற்றை என்பது ஒற்றை நிற ஒளியைக் கொண்டது ஓரியல்பு தன்மையுடையது. எல்லா அலைகளும் ஒரே கட்டத்தில் இருக்கும்.
 • விரிந்து செல்லாது
 • அதிகச் செறிவு கொண்டது.

லேசரின் பயன்கள்

 • உயர்ந்த ஓரயில் பண்பு, அதிகச் செறிவு காரணமாக லேசர் கற்றையானது அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறைகளில் பயன்படுகிறது. 

தொழில்துறை பயன்கள்

 • லேசர் கற்றையினைப் பயன்படுத்தி வைரம் மற்றும் கடினமான, தடித்த தகடு போன்றவற்றில் மிக நுண்ணிய துளைகளிடலாம்.
 • கடினமான உலோகங்களின் தடித்த தகடுகளை வெட்டவும், பற்ற வைப்பதற்கும் பயன்படுகின்றன.
 • மின்னணு சுற்றுகளிலும், குறைக்கடத்தி சுற்றுகளிலும் தேவையற்ற பொருள்களை ஆவியாக்கப் பயன்படுகறிது. 
 • பொருள்களின் தரத்தினை சோதிக்க உதவும்.

மருத்துவப் பயன்கள்

 • மிகக் குறுகிய பரப்பில் குவிக்கப்படுவதால், மிக நுண்ணிய அறுவை சிகிச்சைக்குப் பயன்படுகிறது.
 • சிறுநீரகக் கல், கட்டிகள் ஆகியவற்றை அகற்றவும், மூளை அறுவை சிகிச்சை, கண் விழித்திரை நீ க்குதல் போன்றவற்றில் நுண்ணிய இரத்தக் குழாய்களை வெட்டவும், ஒட்டவும் பயன்படுகிறது.
 • .உணவுப்பாதை உள்நோக்கிகளில் (endoscopy) பயன்படுகிறது. 
 • மனித மற்றும் மிருகப் புற்றுநோய் சிகிச்சையில் பயன்படுகிறது.
error: Content is protected !!
Open chat
Hello Exam Machine Team. I Would Like To Join TNPSC Group 2 Mains Test Batch.