பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம், 2005 பற்றி எழுதுக

 

பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம், 2005
  • பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தில் கூறப்பட்ட நோக்கம் பேரழிவுகளை நிர்வகிப்பதாகும், இதில் தணிப்பு உத்திகள், திறன் மேம்பாடு மற்றும் பிற நடவடிக்கைகள் ஆகியவை அடங்கும்.
  • இந்தியாவில், இந்த சட்டம் ஜனவரி 2006 இல் நடைமுறைக்கு வந்தது.
  • இந்த சட்டம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தை (என்.டி.எம்.ஏ) நிறுவுகிறது, இது இந்தியாவின் பிரதமர் தலைமையில் இருக்கும்.
  • இந்த சட்டம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு உதவ ஒரு தேசிய செயற்குழுவை (என்.இ.சி) அமைக்குமாறு மத்திய அரசிடம் குறிப்பிடுகிறது.
  • அனைத்து மாநில அரசுகளும் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தை (எஸ்.டி.எம்.ஏ) நிறுவ கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மத்திய அரசுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள்
  • மத்திய அரசு மற்றும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்துக்கு பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம், 2005  வழங்கியுள்ள அதிகாரம் விரிவானது.
  • மத்திய அரசு, இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்தவொரு அதிகாரத்திற்கும் பேரழிவு மேலாண்மைக்கு உதவ எந்தவொரு ஆணையையும் வழங்க முடியும்.
  • முக்கியமாக, மத்திய அரசு, தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்துக்கு வழங்கிய இதுபோன்ற எந்த உத்தரவுகளும் மத்திய அமைச்சுகள், மாநில அரசுகள் மற்றும் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை அதிகாரிகள் அவற்றை பின்பற்ற வேண்டும்.
  • இவை அனைத்தையும் அடைய, பிரதமர் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் அனைத்து அதிகாரங்களையும் பயன்படுத்த முடியும்.
  • இது போன்று எடுக்கும்  முடிவுகளுக்குப் பின்னால் போதுமான அரசியல் மற்றும் அரசியலமைப்பு ரீதியான ஆதரவு இருப்பதை இந்த சட்டம்  உறுதி செய்கிறது.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Open chat
Hello Exam Machine Team. I Would Like To Join TNPSC Group 2 Test Batch.