• இந்த பகுதி TNPSC previous year question paper க்கு என பிரத்தேயேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இந்த பகுதியில் TNPSC Group 1 previous year question paper,TNPSC Group 2 previous year question papers , TNPSC Group 4 previous year question papers மற்றும் TNPSC vao exam question paper என TNPSC நடத்திய தேர்வுகளிலிருந்து SUBJECT WISE ஆக பொது அறிவு கேள்விகளை திரட்டி QUIZ வடிவில் வழங்கி உள்ளோம்.
  • இந்த பகுதியில் கேள்விகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தினந்தோறும் 10 கேள்விகள் வெளியிடப்படும்.
  • மேலும் TNPSC எதிர்காலங்களில் நடத்தும் அணைத்து தேர்வுகளும் இந்த பகுதியில் வெளியிடப்படும்.
  • ஒவ்வொரு TNPSC தேர்வு எழுத போகும் முன் மாணவ மாணவிகள் இந்த பகுதியில் வந்து பயிற்சி செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

TNPSC PYQ – 2021:PHYSICS – DAY 75


TNPSC PYQ – 2021:CHEMISTRY – DAY 74


TNPSC PYQ – 2021:BIOLOGY – DAY 73


TNPSC PYQ – 2021:ECONOMY – DAY 72


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 71


TNPSC PYQ – 2021:HISTORY – DAY 70


TNPSC PYQ – 2021:POLITY – DAY 69


TNPSC PYQ – 2021:PHYSICS – DAY 68


TNPSC PYQ – 2021:CHEMISTRY – DAY 67


TNPSC PYQ – 2021:BIOLOGY – DAY 66


TNPSC PYQ – 2021:ECONOMY – DAY 65


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 64


TNPSC PYQ – 2021:HISTORY – DAY 63


TNPSC PYQ – 2021:POLITY – DAY 62


TNPSC PYQ – 2021:PHYSICS – DAY 61


TNPSC PYQ – 2021:CHEMISTRY – DAY 60


TNPSC PYQ – 2021:BIOLOGY – DAY 59


TNPSC PYQ – 2021:ECONOMY – DAY 58


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 57


TNPSC PYQ – 2021:HISTORY – DAY 56


TNPSC PYQ – 2021:POLITY – DAY 55


TNPSC PYQ – 2021:PHYSICS – DAY 54


TNPSC PYQ – 2021:CHEMISTRY – DAY 53


TNPSC PYQ – 2021:BIOLOGY – DAY 52


TNPSC PYQ – 2021:ECONOMY – DAY 51


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 50


TNPSC PYQ – 2021:HISTORY – DAY 49


TNPSC PYQ – 2021:POLITY – DAY 48


TNPSC PYQ – 2021:PHYSICS – DAY 47


TNPSC PYQ – 2021:CHEMISTRY – DAY 46


TNPSC PYQ – 2021:BIOLOGY – DAY 45


TNPSC PYQ – 2021:ECONOMY – DAY 44


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 43


TNPSC PYQ – 2021:HISTORY – DAY 42


TNPSC PYQ – 2021:POLITY – DAY 41


TNPSC PYQ – 2021:BIOLOGY – DAY 40


TNPSC PYQ – 2021:CHEMISTRY – DAY 39


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 38


TNPSC PYQ – 2021:POLITY – DAY 37


TNPSC PYQ – 2021:ECONOMY – DAY 36


TNPSC PYQ – 2021:POLITY – DAY 35


TNPSC PYQ – 2021:HISTORY – DAY 34


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 33


TNPSC PYQ – 2021:PHYSICS – DAY 32


TNPSC PYQ – 2021:CHEMISTRY – DAY 31


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 30


TNPSC PYQ – 2021:ECONOMY – DAY 29


TNPSC PYQ – 2021:BIOLOGY – DAY 28


TNPSC PYQ – 2021:PHYSICS – DAY 27


TNPSC PYQ – 2021:BIOLOGY – DAY 26


TNPSC PYQ – 2021:HISTORY – DAY 25


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 24


TNPSC PYQ – 2021:ECONOMY – DAY 23


TNPSC PYQ – 2021:POLITY – DAY 22


TNPSC PYQ – 2021:PHYSICS – DAY 21


TNPSC PYQ – 2021:CHEMISTRY – DAY 20


TNPSC PYQ – 2021:BIOLOGY – DAY 19


TNPSC PYQ – 2021:ECONOMY – DAY 18


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 17


TNPSC PYQ – 2021:HISTORY – DAY 16


TNPSC PYQ – 2021:POLITY – DAY 15


TNPSC PYQ – 2021:PHYSICS – DAY 14


TNPSC PYQ – 2021:CHEMISTRY – DAY 13


TNPSC PYQ – 2021:BIOLOGY – DAY 12


TNPSC PYQ – 2021:ECONOMY – DAY 11


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 10


TNPSC PYQ – 2021:HISTORY – DAY 9


TNPSC PYQ – 2021:POLITY – DAY 8


TNPSC PYQ – 2021:PHYSICS – DAY 7


TNPSC PYQ – 2021:CHEMISTRY – DAY 6


TNPSC PYQ – 2021:BIOLOGY – DAY 5


TNPSC PYQ – 2021:ECONOMY – DAY 4


TNPSC PYQ – 2021:GEOGRAPHY – DAY 3


TNPSC PYQ – 2021:HISTORY – DAY 2


TNPSC PYQ – 2021:POLITY – DAY 1

error: Content is protected !!
Open chat
Hello Exam Machine Team. I Would Like To Join TNPSC Group 2 Mains Test Batch.